English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ١١ اسفند ١٤٠٢

چشم انداز دانشکده پرستاری سلماس (vision)

ما بر آنیم:

به کسب جایگاه برتر در سطح ملی در تربیت نیروی انسانی متعهد در عرصه های آموزش، پژوهش، مدیریت و خدمات مبتنی بر اخلاق حرفه ای تا سال ۱۴۰5 برسیم.

 

بیانیه رسالت دانشکده پرستاری سلماس  (Mission)

بسترسازی مناسب جهت ارتقاء سلامت جامعه و تامین خدمات مطلوب به ذینفعان نظام سلامت از طریق تربیت نیروی انسانی با صلاحیت و نوآور در حیطه های آموزش، پژوهش، مدیریت و خدمات بالینی با استفاده از سرمایه های انسانی توانمند، متعهد و تکنولوژی روز، مبتنی بر ارزشهای اخلاق حرفه ای و پاسخگویی به نیاز های جامعه در سطح کشور.

 

اهدف بلند مدت و کوتاه مدت دانشکده پرستاری

1.     توسعه آموزش پاسخگو، جامعه‌نگر، عادلانه و ادغام‌یافته در ارائه مراقبت‌های نظام سلامت

2.     ارتقای زیرساختهای آموزش در پرستاری و مامایی

3.     توسعه کمی و کیفی آموزش پاسخگو و عدالت محور در دانشکده پرستاری و مامایی

4.     توسعه کمی و کیفی آموزش در راستای کارآفرینی در بستر دانشگا ه های نسل سوم دانشکده پرستاری و مامایی

5.     توسعه راهبردی، هدفمند و مأموریت گرای برنامه های آموزش عالی سلامت در دانشکده پرستاری و مامایی

6.     ارتقای اخلاق و تعهد حرفه ای مبتنی بر عدالت محور در رشته های پرستاری و مامایی

7.     توسعه بین المللی سازی آموزش پرستاری و مامایی

8.     توسعه آموزش مجازی در پرستاری و مامایی

9.     : ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون های پرستاری و مامایی

10. ارتقای اعتباربخشی دانشکده پرستاری و مامایی

11. توسعه پژوهش در راستای کیفیت  مراقبت‌ها، مبتنی بر پروتکل های کشوری ادغام یافته نظام سلامت

12. ارتقای زیرساختهای پژوهش در پرستاری و مامایی

13. توسعه کمی و کیفی پژوهش در راستای کارآفرینی در بستر دانشگا ه های نسل سوم دانشکده پرستاری و مامایی

 

ارزش های حاکم (values) در دانشکده پرستاری

ما معتقدیم به:

 

حفظ ارزش ها و مبانی دینی ، اخلاقی، اعتقادی و فرهنگی

حفظ کرامت انسانی با نقش محوری نیروی انسانی در تمامی ابعاد

مسئولیت پذیری در قبال جامعه، اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان

رعایت اخلاق و تعهد حرفه ای آموزشی و پژوهشی

مشتری مداری و احترام به ذینفعان

انجام کار گروهی و تصمیم گیری مشارکتی و پذیرش اصول هم افزایی با حمایت از آزادی اندیشه

تقویت تعاملات آموزشی و پژوهشی در سطح ملی

تفکر راهبردی در حل مسائل

توسعه خلاقیت و نوآوری

شایسته سالاری در انتصابات و بهره مندی از همه ظرفیت های منابع انسانی

ساده کردن، ثبات و پایداری در اجرای فعالیتها