English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ١٦ آذر ١٤٠٢

کمیته استعدادهای درخشان

 

این واحد رسالت برنامه ریزی برای شناسایی جذب و پرورش استعدادهای درخشان و اعمال اقدامات اثربخش در حمایت، هدایت و پرورش به منظور شکوفایی استعدادهای درخشان را عهده دار می باشد.

 

اهداف کمیته استعدادهای درخشان

 

* شناسایی، پرورش و افزایش توانمندی استعدادهای درخشان

 

* تامین نیازهای ضروری برای خود شکوفایی دانشجویان استعداد درخشان

 

* بسترسازی مناسب جهت رشد دانشجویان آسیب پذیر

 

* هدایت دانشجویان استعداد درخشان جهت استفاده از تسهیلات ویژه دانشجویان استعداد برتر